Testauspalvelut

Grant4Com on FINASin akkreditoima testauslaboratorio T290 ja toimintamme perustuu laatujärjestelmään EN -ISO/IEC 17025.

Olemme elektronisten laitteiden portti maailmalle. Olipa tavoitteesi valloittaa kotimaan markkinat tai avata myyntikanavat maailmalle, me varmistamme, että tuotteesi täyttää tavoitemarkkinoidesi vaatimukset.

Testauspalvelut

Kokenut testauslaboratorion henkilökunta on tukenasi eri testaustarpeissasi tuotteen koko elinkaaren ajan. Toimintamme perustuu EN -ISO/IEC 17025 laatujärjestelmään.

Kysy meiltä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä testauspalveluista.

EMC/RF -testaus

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai -laitteistot vaikuttavat toisiinsa, kun ne ovat joko yhdistettyinä toisiinsa tai sijoitettuina toistensa läheisyyteen. Siksi on tärkeätä arvioida sähkömagneettista yhteensopivuutta ja toimintaturvallisuutta EMC-standardien mukaisesti.

EMC-testauksella (electromagnetic compatibility) varmistetaan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät tuota ympäristöönsä elektromagneettista häiriöitä ja ne toimivat turvallisesti myös muiden laitteiden lähellä. EMC-direktiivi 2014/30/EU on puolestaan luotu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden laatua ja toiminnan turvallisuutta voidaan luotettavasti arvioida. EU:n alueella laitteen valmistaja takaa CE-merkinnällä laitteen olevan EU:n direktiivien mukainen, joihin kuuluu osana myös EMC-direktiivi.

Koska kaikki toistensa lähellä olevat elektroniset laitteet vaikuttavat toisiinsa, on suunnittelu ja testaus EMC-ohjesääntöjen mukaan olennainen osa tuotekehitystä. Sen laiminlyöminen tuotekehityksen alkuvaiheessa voi aiheuttaa virallisissa mittauksissa viivästyksiä ja kustannuksia.

EMC- testaus elektroniikkalaitteille on myös osa Pohjois-Amerikan (FCC/ISED) vaatimuksia.

Jos tuote sisältää radion, kuten esimerkiksi Bluetooth tai WLAN, sen täytyy täyttää EU:n alueella radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU mukaiset EMC -, RF-ja tuoteturvallisuusvaatimukset.

FCC/ISED säännökset sisältää myös omat EMC – ja RF-vaatimukset radiolaitteelle.

Näiden kahden markkina-alueen lisäksi on myös lukematon määrä muita maakohtaisia hyväksyntävaatimuksia, joissa voidaan osaksi hyödyntää edellä mainittuja testituloksia.

Spesialistimme kartoittaa, mitkä testit tuotteesi tulee läpäistä, jotta tuotteen voidaan todentaa olevan vaadittujen standardien ja säännösten mukaisesti testattu.

Tuoteturvallisuustestaus

On erittäin tärkeää, että tuotteet täyttävät tuoteturvallisuusmääräysten mukaiset vaatimukset.

Euroopassa tuotteiden myyminen edellyttää vaatimustenmukaisuusvakuutusta, sillä sähkölaitteen valmistaja tai maahantuoja on vastuussa siitä, että sähkölaite on sovellettavien direktiivien vaatimusten mukainen. Muissa maanosissa ja maissa usein vaaditaan myös todistusta vaatimustenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.
Pienjännitedirektiivin (LVD Low Voltage Directive) tarkoituksena on varmistaa, että elektroniset laitteet ovat turvallisia ihmisille, kotieläimille ja omaisuudelle. Direktiivi koskee sähkölaitteita, jotka on suunniteltu käytettäviksi
• vaihtovirralla nimellisjännitealueella 50–1 000 V (AC)
• tasavirralla nimellisjännitealueella 75–1 500 V (DC).

Jos tuotteeseen sovelletaan RED -direktiiviä, niin pienjännitedirektiiviä sovelletaan tuotteeseen ilman alajänniterajoja.
Valmistaja voi osoittaa olennaiset turvallisuusvaatimukset täytetyksi, testaamalla sähkölaitteen yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti. Grant4Comin osaavat tuoteturvallisuuden asiantuntijat voivat arvioida sähkölaitteita koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Tuotteesi ollessa valmis virallisiin testeihin, akkreditoitu laboratoriomme testaa tuotteesi ja saat viralliset testiraportit standardien mukaisuudesta tuotemerkintöjä ja teknisiä asiakirjoja varten. Teknisiin asiakirjoihin kuuluu mm. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tarvittavat ohjeet, jotta loppukäyttäjä voi käyttää laitetta turvallisesti ja käyttötarkoituksen mukaisesti.

Grant4Comin akkreditoituun testauspalveluun kuuluvat seuraavat standardit:

  • IEC/EN 62368-1 ja IEC/EN 62368-3 standardit koskevat audio- ja videolaitteita sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteita.
  • IEC/EN61010-1 on mittaukseen, säätöön sekä laboratoriokäyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimuksia käsittelevä standardi.

IEC/EN 62368-1 on ICT- ja audio/videolaitteiden standardi, joka korvasi aiemmin käytössä olleet 60950-1 ja 60065 standardit. Kyseinen standardi lähestyy sekä elektroniikka- että IT- ja viestintäteknologian turvallisuuskysymyksiä käyttäen vaarojen tunnistamiseen perustuvaa lähestymistapaa.

IEC/EN61010-1 Standardi vaatii tuotteiden valmistajia osoittamaan, että tunnetut vaarat on huomioitu ja että tuote on suunniteltu turvalliseksi käyttää odotetuissa olosuhteissa.

IEC/EN 62368-3 sisältää vaatimuksia laitteille, jotka käyttävät tehonsyöttöönsä kommunikaatioportteja ja -kaapeleita, kuten esimerkiksi PoE-laitteet.

Tarvittaessa kokeneet tuoteturvallisuuden asiantuntijamme auttavat sinua sovellettavien direktiivien ja standardien valinnassa tuotteellesi.

Melu- ja äänenpainetestaus

Tarjoamme laadukasta laitteiden tuottaman melun mittausta seuraavien standardien mukaisesti:

  • ISO 3744 äänitehotason mittaukset
  • ISO 11201 äänenpainemittaukset

Ympäristöolosuhdetestaus

Monipuolisessa ympäristötestauslaboratoriossamme testaamme tuotteitta erilaisissa olosuhteissa. Ilmastollisten olosuhteiden aikaansaamaa vaikutusta tuotteen tarkoitusperäisessä toimintaympäristössä, kuljetuksen tai sen varastoinnin aikana, voidaan varmentaa muun muassa erilaisilla lämpö-, lämpövaihtelu-, alipaine- ja kosteustesteillä.

Lisäksi testaamme ultraviolettivalon, suolasumun ja kemikaalien vaikutukset tuotteen materiaaleihin. Yhdistämällä mekaaninen rasitus ympäristöolosuhdetestaukseen saamme kokonaiskuvan tuotteen kestävyydestä. Ympäristöolosuhdetestauksen huomiotta jättäminen tuotekehityksen aikana on harkittu riski, joka voi tulla kalliiksi. Aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa aloitettu testaus tuottaa tärkeää tietoa ja parhaimmillaan materiaali- ja teknologiavalintoihin voidaan vaikuttaa.

Mekaniikkatestaus

Mekaniikkatestauksessa testaamme tuotteen rakenteita erilaisilla tärytyksillä, iskuilla, pudotuksilla ja lujuustesteillä riippuen tuotteen käyttötarkoituksesta ja testaussuunnitelmasta. Käännämme, väännämme, painamme ja vedämme tuotetta riippuen siitä, millaisiin tilanteisiin tuote elinaikanaan oletettavasti joutuu ja miten sitä käytetään.

Loppukäyttäjän mukana kulkeva tuote joutuu kokemaan erilaisia mekaanisia rasitteita verrattuna esimerkiksi kiinteästi kuljetusajoneuvoon kiinnitettävään tuotteeseen. Testaussuunnittelussa hyväksikäytämme tuotekategoriaan soveltuvia standardeja, jolloin meillä on vertailukohtia tuotteen mekaanisen rasituksen kestävyydelle. Jos sopivaa standardia ei löydy, räätälöimme tuotteellesi sopivat parametrit, jotta saisitte testaustuloksista mahdollisimman suuren hyödyn.

Elinkaaritestaus

Riskienhallinta on osa tuotekehitystä ja luotettavuustestaus korvaamaton osa riskienhallintaprosessia.

Elinkaaritestauksessa yhdistämme eri sääolosuhteet ja mekaaniset rasitukset osaksi kumulatiivista testausprosessia. Elinkaaritestauksessa pitkäaikaiset tärinät ja iskut yhdistettynä huolella valittuihin olosuhdevaihteluihin rasittavat komponentteja, mekaanisia liitoksia ja materiaalien rajapintoja.

Aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa aloitettu testaus tuottaa tärkeää tietoa, silloin myös materiaali- ja teknologiavalintoihin voidaan vielä vaikuttaa.

Tuotteen laadun varmistaminen ennen lopullisten mekaniikka osien ja komponenttien valintaa vähentää tuotekehityksen loppuvaiheen suunnittelemattomia muutoksia, jotka voivat pahimmillaan kasvattaa tuotekehityksen kustannuksia yllättävästi.

Koteloinnin tiiveystestaus

Suoritamme laboratoriossamme kotelointiluokitustestauksia, eli IP testaukset standardin IEC/EN 60529 mukaisesti. IP-luokitusjärjestelmää käytetään Euroopassa sähkölaitteiden ja laitteiden koteloiden tiiviyden määrittämisessä. Tällä kansainvälisellä luokituksella voidaan ilmaista laitteen tai kotelon suojaus ulkoisilta haittatekijöiltä, kuten pölyltä, kosteudelta ja vedeltä. Elektroniikkalaitteissa haitallisten aineiden joutuminen kriittisille alueille voi olla turvallisuus riski sekä käyttäjälle, ympäristölle että jopa laitteelle itselleen.

Joten asianmukaisen luokitusten testaaminen on olennainen osa tuotteen tuoteturvallisuustestausta, jonka laiminlyömisellä voi olla vakaviakin seurauksia. Ja jos käytössäsi on laite, jonka kerrotaan olevan pöly-, vesitiivis, mutta tuotteeseen ei ole nähtävillä luokitusta, suosittelemme tiiveyden selvitystä ennen tuotteen käyttöä kriittisissä olosuhteissa.

Pöly- ja vierasesinetiiveys
IP-luokitukset voi merkata tuotteen käyttöohjeeseen tai itse tuotteeseen. Mitä suurempia laitteelle myönnetyt lukemat ovat, sitä paremmin laite sietää vettä ja pölyä.
Merkinnässä kirjainten IP jälkeen oleva ensimmäinen numero kertoo laitteen suojauksen vieraita esineitä ja pölyä vastaan. Luku ilmaisee miten pienikokoisia kappaleita vastaan laite on suojattu.
Standardin IEC/EN 60529 vierasesinesuojauksen ja pölytiiveyden osalta teemme seuraavat testit akkreditoidusti:

IP1X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija on 50 mm tai suurempi.
IP2X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija on 2,5 mm tai suurempi.
IP3X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija on 2,5 mm tai suurempi.
IP4X suojaus kappaleita vastaan, joiden halkaisija 1 mm tai suurempi.
IP5X suojattu pölyltä. Luokitus ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä.
IP6X Pölytiivis laite.

Vesi- ja kosteustiiveys
Kotelointiluokituksen toinen numero kertoo testattavan laitteen vedensietokyvystä. Näistä Standardin IEC/EN 60529 vesitiiveystestauksista teemme seuraavat testit:
IPX1 suojaus pystysuoraan tippuvalta vedeltä.
IPX2 suojaus pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä.
IPX3 suojaus korkeintaan 60 asteen kulmassa satavaa vettä vastaan.
IPX4 suojaus roiskuvalta vedeltä.
IPX5 suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta.
IPX7 kestää hetkellisen upotuksen veteen
IPX8 kestää jatkuvan upotuksen veteen. Suurin sallittu asennussyvyys voi olla myös lisämerkintänä numero jälkeen. Usein lisämerkintä laitteeseen on alle kolme metriä ja laboratoriossamme laitteen voikin upottaa <3m syvyyteen.

Akkreditoidut testaukset
Teemme IP testaukset tukien tuotekehityksen toimintaa sen eri vaiheissa. Tuotteen ollessa riittävän kypsä, suoritamme akkreditoidut IP testit ja kirjoitamme testeistä virallisen raportin sekä tarvittaessa sertifikaatin. Akkreditoiduilla testituloksilla voit todistaa asiakkaallesi tuotteesi olevan testatun luokituksen mukaisesti suojattu.


Myös tuotteen elinkaariodotuksesta saadaan arvokasta tietoa yhdistämällä IP testaus osaksi laajempaa ympäristötestausta, sillä tällä luokituksella on kiistatta vaikutusta myös tuotteen mekaaniseen luotettavuuteen sekä elinkaaren pituuteen. 

Kuljetuspakkaustestaus

Mekaanisia rasituksia tuotteen kuljetuksen aikana on miltei mahdotonta välttää. Tästä johtuen kuljetuspakkauksen suunnittelussa on hyvä huomioida mahdollisista pudotuksista aiheutuvat iskut ja kuljetusalustoista välittyvät tärinät. Asiantuntijamme auttavat määrittelemään testausparametrit ja teemme standardin vaatimat testit tuotteelle, joilla voidaan selvittää tuotteen kestävyys kuljetuksen aikana.

Vika-analyysit testauksen tukena

Epoksivalu ja poikkileikkaukset ovat tukena tuotekehityksen eri vaiheissa tarjoamalla todellisen näkökulman tuotteen sisäisiin rakenteisiin ilman, että aukaisemme tuotetta.

Epoksiin valettu osa ja sen halkaiseminen paljastaa tuotteen suunnittelijoille muun muassa osien rakenteiden todelliset tolerassit, materiaalipoikkeavuudet, rikkoontumiset ja paljon muuta mitä muutoin voisi olla haastava selvittää. Poikkileikkaus voidaan tehdä tarpeesta riippuen joko kokonaisille tuotteille tai yksittäisille komponentille. Tarkan leikkauksen ja hionnan avulla kuvaamme ja mittaamme mikrometrin tarkkuudella tuotteen sisäisiä rakenteita, esimerkiksi piirilevyn sisäisiä vetoja, läpivientejä tai komponenttien juotosten laatua. Näin ollen kuvat leikkauksesta nopeuttavat ongelman ratkaisussa ja päätöksen teossa vähentämällä olettamuksia sillä  tarvittaessa ne ovat kiistaton todistus selvitystilanteessa.

Olemme ratkaisukeskeinen testauksen ja tuotesertifioinnin asiantuntijoista koostuva tiimi, jonka toimintaa ohjaa ajatus jatkuvasta kehityksestä.

Asiakkaidemme toiveet ovat meille tärkeitä, joten pyrimme laajentamaan palveluitamme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Tarjoamme asiakaskeskeisiä ja joustavia palveluratkaisuja tuotekehityksen tueksi.

Tavoitteenamme on mahdollistaa uusien teknologisten innovaatioiden pääsy maailmalle.