Testauspalvelut

Grant4Com on FINASin auditoima akkreditoitu testauslaboratorio T290 ja toimintamme perustuu laatujärjestelmään EN -ISO/IEC 17025.

Olemme elektronisten laitteiden portti maailmalle. Olipa tavoitteesi valloittaa kotimaan markkinat tai avata myyntikanavat maailmalle, me varmistamme, että tuotteesi täyttää tavoitemarkkinoidesi vaatimukset.

Testauspalvelut

Kokenut testauslaboratorion henkilökunta on tukenasi eri testaustarpeissasi koko tuotteen elinkaaren ajan. Toimintamme perustuu EN -ISO/IEC 17025 laatujärjestelmään.

Kysy meiltä

Ota yhteyttä ja kysy meiltä testauspalveluista.

EMC/RF -testaus

Jos tuotteesi on sähkölaite ilman radioteknologiaa, tuotteen täytyy täyttää EMC-direktiivin 2014/30/EU mukaiset vaatimukset

EMC-testauksella (electromagnetic compatibility) varmistetaan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet eivät tuota ympäristöönsä elektromagneettisia häiriöitä ja ne toimivat turvallisesti myös muiden laitteiden lähellä. EMC-direktiivit puolestaan on luotu, jotta sähkö- ja elektroniikkalaitteiden laatua ja toiminnan turvallisuutta voidaan luotettavasti arvioida. EU:n alueella laitteen valmistaja takaa CE-merkinnällä laitteen olevan EU:n direktiivien mukainen, joihin kuuluu osana myös EMC-direktiivi.

EMC-standardit perustuvat EMC-direktiiveihin ja keskittyvät kahden toiminnallisuuden arvioimiseen. Ne arvioivat laitteen osien elektromagneettista säteilyä ja säteilyn sietoa sekä vastustuskykyä elektromagneettiselle häirinnälle. Koska kaikki toistensa lähellä olevat elektroniset laitteet vaikuttavat toisiinsa, on suunnittelu ja testaus EMC-ohjesääntöjen mukaan olennainen osa tuotekehitystä. Sen laiminlyöminen tuotekehityksen alkuvaiheessa voi aiheuttaa virallisissa mittauksissa viivästyksiä ja kustannuksia.

Kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet tai -laitteistot vaikuttavat toisiinsa, kun ne ovat joko yhdistettyinä toisiinsa tai sijoitettuina toistensa läheisyyteen. EMC-standardien mukaan laite ei saa tuottaa kohtuuttomasti sähkömagneettista häiriötä ympäristöönsä. Tämä koskee myös laitteiden osien välistä vuorovaikutusta. Siksi on tärkeätä arvioida sähkömagneettista yhteensopivuutta ja toimintaturvallisuutta EMC-standardien mukaisesti.

Jos sinun tuotteesi sisältää radion, kuten esimerkiksi Bluetooth, WLAN, sen täytyy myös täyttää radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU mukaiset vaatimukset.

Spesialistimme selvittää sinulle mitkä testit tuotteesi tulee läpäistä, jotta tuotteen voidaan todentaa olevan vaadittujen standardien mukaisesti testattu.

Tuoteturvallisuustestaus

Tuoteturvallisuustestauksella pyritään estämään sähkö- ja elektroniikkalaitteista aiheutuvat vaarat, kuten sähköisku, tulipalo ja henkilövahingot. Siksi on erittäin tärkeää, että tuotteet täyttävät tuoteturvallisuusstandardien mukaiset vaatimukset.

EU:n alueella sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vaatimuksenmukaisuus on varmistettava, ennen kuin laitteita voidaan jakaa myyntikanaviin ja markkinoille. Samoja tuoteturvallisuusstandardeja käytetään myös muilla alueilla lisättynä kansallisilla erityisvaatimuksilla, joiden huomioiminen testausvaiheessa nopeuttaa maahyväksyntien hakuprosessia.

Grant4Comin osaavat tuoteturvallisuuden asiantuntijat voivat arvioida ja testata tuotteesi kypsyyden markkinoille jo tuotekehitysvaiheessa. Kun tuotteesi on valmis virallisiin testeihin, akkreditoitu laboratoriomme testaa tuotteesi ja saat viralliset testiraportit standardien mukaisuudesta myyntikanavia varten.

Grant4Comin akkreditoituun testauspalveluun kuuluvat seuraavat standardit:

  • IEC/EN 61010-1 on Laboratorio-, mittaus- ja säätölaitteiden turvallisuusstandardi
  • IEC/EN 62368-1 ja IEC/EN 62368-3 standardit koskevat audio- ja videolaitteita sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteita.
  • IEC/EN61010-1 on mittaukseen, säätöön sekä laboratoriokäyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuusvaatimuksia käsittelevä standardi. 
  • IEC/EN 62368-1 on ICT- ja audio/videolaitteiden standardi, joka korvasi aiemmin käytössä olleet 60950-1 ja 60065 -standardit. Kyseinen standardi lähestyy sekä elektroniikka- että IT- ja viestintäteknologian turvallisuuskysymyksiä käyttäen vaarojen tunnistamiseen perustuvaa lähestymistapaa.

Standardi vaatii tuotteiden valmistajia osoittamaan, että tunnetut vaarat on huomioitu ja että tuote on suunniteltu turvalliseksi käyttää odotetuissa olosuhteissa.

IEC/EN 62368-3 sisältää vaatimuksia laitteille, jotka käyttävät tehonsyöttöönsä kommunikaatioportteja ja -kaapeleita, kuten esimerkiksi PoE-laitteet.

Tarvittaessa kokeneet tuoteturvallisuuden asiantuntijamme auttavat sinua sovellettavien direktiivien ja standardien valinnassa tuotteellesi.

Melu- ja äänenpainetestaus

Melu on näkymätön saaste, joka on haitallista ihmisille. Teemme laadukasta laitteiden tuottaman äänen voimakkuus- ja painemittausta.

Mittaamme puolikaiuttomassa kammiossamme seuraavien standardien mukaisia melumittauksia:

  • ISO 37544 äänenvoimakkuusmittaukset
  • ISO1120 äänenpainemittaukset

Ympäristöolosuhdetestaus

Monipuolisessa ympäristötestauslaboratoriossamme testaamme tuotteitta erilaisissa olosuhteissa. Ilmastollisten olosuhteiden aikaansaamaa vaikutusta tuotteen tarkoitusperäisessä toimintaympäristössä, kuljetuksen tai sen varastoinnin aikana, voidaan varmentaa muun muassa erilaisilla lämpö-, lämpövaihtelu-, alipaine- ja kosteustesteillä.

Lisäksi testaamme ultraviolettivalon, suolasumun ja kemikaalien vaikutukset tuotteen materiaaleihin. Yhdistämällä mekaaninen rasitus ympäristöolosuhdetestaukseen saamme kokonaiskuvan tuotteen kestävyydestä. Ympäristöolosuhdetestauksen huomiotta jättäminen tuotekehityksen aikana on harkittu riski, joka voi tulla kalliiksi. Aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa aloitettu testaus tuottaa tärkeää tietoa ja parhaimmillaan materiaali- ja teknologiavalintoihin voidaan vaikuttaa.

Mekaniikkatestaus

Mekaniikkatestauksessa testaamme tuotteen rakenteita erilaisilla tärytyksillä, iskuilla, pudotuksilla ja lujuustesteillä riippuen tuotteen käyttötarkoituksesta ja testaussuunnitelmasta. Käännämme, väännämme, painamme ja vedämme tuotetta riippuen siitä, millaisiin tilanteisiin tuote elinaikanaan oletettavasti joutuu ja miten sitä käytetään.

Loppukäyttäjän mukana kulkeva tuote joutuu kokemaan erilaisia mekaanisia rasitteita verrattuna esimerkiksi kiinteästi kuljetusajoneuvoon kiinnitettävään tuotteeseen. Testaussuunnittelussa hyväksikäytämme tuotekategoriaan soveltuvia standardeja, jolloin meillä on vertailukohtia tuotteen mekaanisen rasituksen kestävyydelle. Jos sopivaa standardia ei löydy, räätälöimme tuotteellesi sopivat parametrit, jotta saisitte testaustuloksista mahdollisimman suuren hyödyn.

Elinkaaritestaus

Riskienhallinta on osa tuotekehitystä ja luotettavuustestaus korvaamaton osa riskienhallintaprosessia.

Elinkaaritestauksessa yhdistämme eri sääolosuhteet ja mekaaniset rasitukset osaksi kumulatiivista testausprosessia. Elinkaaritestauksessa pitkäaikaiset tärinät ja iskut yhdistettynä huolella valittuihin olosuhdevaihteluihin rasittavat mekaanisia liitoksia ja eri materiaalien rajapintoja.

Aikaisessa tuotekehityksen vaiheessa aloitettu testaus tuottaa tärkeää tietoa, silloin myös materiaali- ja teknologiavalintoihin voidaan vielä vaikuttaa.

Tuotteen laadun verifioiminen ennen lopullisten osien ja komponenttien valintaa vähentää loppuvaiheen suunnittelemattomia muutoksia, jotka voivat kasvattaa tuotekehityksen kustannuksia yllättävästi.

Koteloinnin tiiveystestaus

Vesi- ja pölytiiveys on oleellinen osa elektronisen tuotteen kotelointin suunnittelua. Molemmat vaikuttavat poikkeuksetta laitteen toimintaan, elinkaariodotukseen ja luotettavuuteen. Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden koteloinnin tiiveyden määrityksessä käytetään IP-luokitusta, jota voidaan varmentaa vesi- ja pölytesteillä.

Kuljetuspakkaustestaus

Mekaanisia rasituksia tuotteen kuljetuksen aikana on miltei mahdotonta välttää. Tästä johtuen kuljetuspakkauksen suunnittelussa on hyvä huomioida mahdollisista pudotuksista aiheutuvat iskut ja kuljetusalustoista välittyvät tärinät. Asiantuntijamme auttavat määrittelemään testausparametrit ja teemme standardin vaatimat testit tuotteelle, joilla voidaan selvittää tuotteen kestävyys kuljetuksen aikana.

Vika-analyysit testauksen tukena

Poikkileikkaukset nopeuttavat päätöksen teossa ja ovat tukena tuotekehityksen eri vaiheissa.

Tuotteen poikkileikkauksen avulla voimme päästä katsomaan tuotteen sisäisiä rakenteita ilman, että aukaisemme tuotetta. Poikkileikkaus paljastaa suunnittelijoille muun muassa tuotteen rakenteiden todelliset tolerassit ja materiaalipoikkeavuudet. Poikkileikkauksia tehdään niin kokonaisille tuotteille, kuin myös yksittäisille komponenteille.

Poikkileikkauksen avulla voidaan kuvata sekä mitata 10um tarkkuudella tuotteen sisäisiä rakenteita – esimerkiksi piirilevyn sisäisiä vetoja tai komponenttien juotospallojen laatua.

Grant4Com

Olemme ratkaisukeskeinen testauksen ja tuotesertifioinnin asiantuntijoista koostuva tiimi, jonka toimintaa ohjaa ajatus jatkuvasta kehityksestä.

Asiakkaidemme toiveet ovat meille tärkeitä, joten pyrimme laajentamaan palveluitamme vastaamaan näihin tarpeisiin.

Tarjoamme asiakaskeskeisiä ja joustavia palveluratkaisuja tuotekehityksen tueksi.

Tavoitteenamme on mahdollistaa uusien teknologisten innovaatioiden pääsy maailmalle.